Dating mts by vhod allmaturedating com

Rated 3.98/5 based on 563 customer reviews

Jednm z velmi astch poadavk, kter uivatel vzn na elektronickou potu, je monost zskat vrohodnou informaci o tom, e urit zprva byla v podku doruena.V principu to nen dn problm: do hlaviky odeslan zprvy se zaad poloka, poadujc takovto potvrzen.

Ne vechny programy, zajiujc fungovn elektronick poty, toti generovn takovchto potvrzen podporuj.

tolik takovchto distribunch seznam, kolik potebuje). Pi samotnm odesln pak msto adresta uivatel uvede jen jmno (identifiktor, oznaen) distribunho seznamu, a potovn program (User Agent) se pak ji sm postar o potebn "rozepsn".

Tuto monost, pi kter ji od odesilatele odchz vce jednotlivch zprv, je teba odliit od tzv. Ty jsou zaloeny na mylence, e na uritm uzlovm potai je veden seznam uivatel (astnk konference), a tento seznam m vlastn adresu pro elektronickou potu. jednu zprvu) na tuto adresu, pak je tato zprva, obvykle zcela automaticky, rozeslna vem uivatelm, uvedenm na pslunm seznamu.

uivatelskmi slokami (User Agents), kter naopak s uivatelem bezprostedn komunikuj, umouj mu st dol zprvy, sestavovat nov zprvy atd., ale ke skutenmu odesln je pedvaj penosovm slokmn.

Pro nae dnen povdn je povdom o existenci tchto dvou kategori program podstatn proto, abychom si mohli uvdomit, "kde" jsou rzn funkce realizovny, a z toho si pak odvodit i to, co peduruje jejich dostupnost.

Leave a Reply